Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României - Cuvînt înainte 17-18 română
STOICA, Georgeta Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României - Prefață 19-21 română
MEWES, Eugen Arta ca izvor al cercetării istorice agrare 25-34 română
DUNĂRE, Nicolae Agricultura tradițională la români (Forța social-economică țărănească. Statutul de masă și de bază al agriculturii tradiționale. Interdependențe ocupaționale. Constatări, concluzii și perspective) 37-52 română
COMAN, Ghenuță Contribuții la cunoașterea vieții agrare din Moldova în secolelele V-XII 53-66 română
MOLDOVAN, Nicolae Documente de arhivă privitoare la unele reglementări agricole în Transilvania (secolele XVIII-XIX) 67-71 română
DUMITRAȘCU, Gheorghe 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, inițiat de Vasile M. Kogălniceanu 72-95 română
PETRESCU, Paul Uneltele și mișcările lor (Convergențe tehnologice, ergonomice și estetice) 96-105 română
MORARU, Georgeta Comentarii etnografice asupra celor mai vechi unelte agricole de pe teritoriul României 106-114 română
BORONEANȚ, Constantin, BORONEANȚ, Vasile Considerații asupra parametreilor tehnico-funcționali ai uneltelor preistorice de lucrat pămîntul 115-122 română
DRAGOMIR, Ion Unelte și arme de silex, piatră, os, corn, lut ars și aramă, specifice aspectului Stoicani-Aldeni 123-160 română
BAZARCIUC VIOLETA, Veturia Date noi privind inventarul agricol în zona Hușilor 161-169 română
MOGA, Vasile, POPA, Alexandru Uneltele pentru agricultură descoperite în cetatea dacică de la Piatra Craivii (județul Alba) 170-175 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Unelte agricole în inventarul arheologic din secolele XIV-XV 176-186 română
PAPP, Francisc Unelte agricole în comețul extern clujean (prima jumătate a secolului XVII) 187-196 română
HOFMANN, Herbert Surse documentare nevalorificate privind mijloacele de măcinat de pe cursul inferior al Dunării 197-207 română
COMĂNICI, Germina, MAIER, Radu Aspecte privind practicarea agriculturii tradiționale în Dobrogea (unelte, tehnici de lucru și construcții pentru păstrarea produselor agricole) 208-220 română
CIUCĂ, Răzvan, DIACONU, Petre O unealtă folosită la secerat: palamarca 221-230 română
COMȘA, Eugen Date noi privind agricultura pe intinsul Bărăganului în cursul epocii neolitice 231-236 română
CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la cunoașterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de semințe carbonizate și analize sporopolinice din așezarea de ka Cîrlomănești (județul Bizău) 237-242 română
ȘERBAN, Constantin Sisteme de cultură și măsuri pentru sporirea fetilității solului în Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea 243-249 română
BOTEZAN, Liviu Tendințe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice și de a ameliorara soiurile de pomi fructiferi și de viță de vie în perioada 1785-1820 250-255 română
COTENESCU, Mihai Dezvoltarea producției agricole și creșterea suprafețelor cultivate cu cereale în județul Ialomița în timpul Regulamentului Organic 256-264 română
TUDOR, Constantin Aspecte ale evoluției ciltivării cerealelor în Bărăganului ialomițean în perioada 1829-1921 265-272 română
JERCAN, Ion Preivire asupra dezvoltării agriculturii județului Prahova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 273-277 română
ZAHARIA, Petru Cultura plantelor cerealiere în județul Tulcea în perioada 1892-1900 278-285 română
VLĂDUȚIU, Ion Contribuții privind practicarea păstoritului în România 286-295 română
MĂNEANU, Mite Aspecte ale practicării albinăritului în partea de vest a Olteniei 296-300 română
BĂNĂȚEANU, Tancred Contribuții la cunoașterea pescuitului tradițional. "Toana la șufan" în fosta baltă Greaca (județul Giurgiu) 301-309 română
BUDIȘ, Monica Sisteme tradiționale de agrimensură și divizare a pămîntului în Muntenia și Oltenia 310-320 română
VETIȘANU, Vasile Apostol D. Culea și semnificațiile social-naționale ale culturii tradiționale românești 323-329 română
FLORESCU, Radu Vitruviu, un precursor al etnologiei (informațuu pentru o istorie a arhitecturii românești 330-335 română
CIUCĂ, Răzvan Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din așezările de pe văile superioare ale Bahnei și Topolniței (județul Mehedinți) 336-361 română
ARMPȘESCU, Ioana, NEGOIȚĂ, Jana Structura unei gospodării agrar-pastorale din Cîmpia Transilvaniei 362-369 română
CAPESIUS, Roswith Constante și disfuncții în interiorul casei țărănești din Bărăgan 370-377 română
PÂRÂU, Steluța Mutații în structura interiorului tradițional din județul Tulcea 378-382 română
VĂDUVA, Ofelia Pîinea - funcții, valori plastice, simboluri 383-389 română
NEAGU, Gheorghe Despre agricultură și păstorit pe marginea unui colind 390-405 română
ȘARBA, Ion Străvechi obiceiuri și rînduieli cu caracter agrar în valendarul popular din depresiunea Holodului (Bihor) 406-419 română
CICA, Maria, CICA, Vasile Aspecte ale medicinii populare din Banat 420-429 română
DEMENJ PAUL, Ștefan Somnul voinicesc - un motiv arhaic al baladelor populare românești 430-436 română
ȘTEFAN-CIOBANU, Radu Rolul cîmpiei în concepția de cîrmuire a țării de către Constantin Brîncoveanu 439-338 română
NOVAC, Vasile Țărănimea în gîndirea lui Constantin (Dinicu) Golescu 449-455 română
MAVRODIN, Theodor Contribuții privind cunoașterea secțiunilor "Ligii culturale" din Cîmpia Bărăganului și sprijinul acordat românilor transilvăneni în lupta de eliberare națională 456-465 română
RABINOVICI, Herbert Țărănimea - factor activ în desfășurarea Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918 465-474 română
STĂNESCU, Eugen Unele aspecte privind situația agricvulturii României între anii 1934 - 1938 475-485 română
URSUȚIU, Maria Considerații privind sesia iobăgească din Transilvania în secolul XVII 486-489 română
URSUȚIU, Liviu Aspecte ale raporturilor stîpîn-iabag reflectate în legislația Transilvaniei din secolul al XVII-lea 490-496 română
GONȚA, Alexandru Relațiile agrare dintre mănăstiri și locuitorii satelor în prima jumătate a secolului XVIII 497-504 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Date noi privind domeniul agricol feudal în Cîmpia Română, pe baza unor documente inedite din secolele XV-XVII 505-513 română
MIRTZU, Flaminiu O singură consemnare epigrafică din secolul XVIII asupra dreptului de "dijmă din vie și din bucate" al obștilor de moșneni 514-520 română
KOVACH, Geza Răspîndirea breslelor rurale în partea de vest a României în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 521-538 română
PANAIT, Panait Date privind problema pămîntului în datele de pe Borcea (secolele XVIII-XIX) 539-544 română
NEGURĂ, Ion Relații agrare din Bucovina sub stăpînirea habsburgică (1775-1918) 545-560 română
TUDOR, Sebastian Mișcări social-politice ale țăranilor din Argeș și Muscel în perioada 1864-1890 561-568 română
CIUCA, Elena-Teodora Contestații și revolte țărănești în județul ilfov cauzate de defectuoasa aplicare a Reformei agrare din 1964 569-578 română
ALDEA, Ion Răscoala țăranilor ialomițeni din 1888, oglindită în presa gălățeană 579-587 română
MANOLE, Vasile Stănești, 1907. Un moment semnificativ din pregătirea și desfășurarea răscoalei 588-591 română
ACHIM, Valeriu 1907. Frămîntări sociale în Maramureș 592-607 română
DARAGIU, Gheorghe, POTÎRCĂ, Tiberiu Jurnal de campanie, 1907 608-613 română
RADU, Măriuca Semnificația istorică a activității cluburilor socialiste la sate 614-618 română
BADEA, Marin Mișcarea socialistă și problemele fundamentale ale agriculturii românești la începutul secolului al XX-lea 619-624 română
MIHOC, Blaga Unele aspecte ale înfăptuirii reformei agrare pe văile Izei și Vișeului (1921-1928) 625-638 română
PETRESCU, Nicolae Informații noi despre Nicolae Titulescu și implicațiile externe ale reformei agrare 639-646 română
DIACONESCU, Teodora-Speranța Aspecte ale participării maselor populare la înfăptuirea reformei agrare în 1945 în județul Ialomița, oglindite în presa locală 647-653 română
CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Problema agrară în ziarul "Românul" (1866-1876) 654-670 română
BORUGA, Elena Probleme de educație agrară aglindite în ziarul "Foaia de duminică" din Timișoara la sfîrșitul secolului al XIX-lea 671-679 română
CRAICIU, Marin Oameni de seamă în sprijinul sericiculturii în perioada 1845-1939 680-688 română
VLAD, Ioan Ion M. Dobrescu 689-696 română
ȚURLEA, Petre Din corespondența unui specialist în agricultură cu Nicolae Iorga 697-700 română
STOICA, Georgeta Probleme ale muzeelor și muzeologiei agrare în lumea contemporană 701-707 română
GUZIEC, Margareta Valorificarea datelor statistice în expozițiile muzeale 708-712 română
IVANCIUC, Florența Locul documentelor în Muzeul agriculturii românești 713-717 română
NEMEȘ, Marian Cu privire la înfințarea unei expoziții de soluri în cadrul unui muzeu național de agricultură 718-720 română
GUSIC, Vladmir Implicații muzeografice ale protecției plantelor 721-623 română
CIUCĂ, Răzvan Tema-pragram a Muzeului de Istorie agrară a României 724-734 română
Tematica de principiu a Muzeului de Istorie agrară a României 735-740 română
IRIMIE, Cornel, POPA, Constantin Problematica agriculturii prezentată în Muzeul tehnicii populare (Sibiu) 741-750 română
DINUȚĂ, Gheorghe Agricultura de șes oglindită în unelte și construcții din colecțiile Muzeului satului și de artă populară din București 750-758 română
CALUJNIC, Ilie, MUSTAȚĂ, Nicolae Comentarii la inventarul agricol aflat în colecțiile Muzeului "Delta Dunării", Tulcea 759-763 română
CAPESIUS, Roswith Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. 773-774 română
BĂNĂȚEANU, Tancred Zona etnografică Bran - Stoica G., Moraru O. 775-776 română
VETIȘANU, Vasile Mitologia agrară e însemn al dăinuirii noastre 777-778 română
CIUCĂ, Răzvan Al VI-lea Congres internațional al muzeelor de agricultură (Cima 6) - 7-11 septembrie 1981, Suedia 779-789 română