Acta Musei Napocensis, XIV , 1977


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George (autor) Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
Cuprins XI-XV română
JUNGBERT, Bela (autor) Câteva considerații privind unele forme de unele bifaciale paleolitice 1-11 română
IGNAT SAVA, Doina (autor) Probleme ale neoliticului din nord-vestul României 13-21 română (rezumat în engleză)
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română (rezumat în germană)
FEURDEAN, Nicolae (autor), RADU, Dionisie (autor) Așezarea neolitică de la Gârbău (jud. Cluj) 29-41 română (rezumat în engleză)
CIUGUDEANU, Horia (autor) Noi contribuții la cercetarea necropolelor tumulare din Munții Trascăului și ai Bedeleului 43-56 română (rezumat în germană)
KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Oarța de Sus 57-62 română (rezumat în germană)
MATEI, Alexandru (autor) Akinakes-ul de bronz de la Firminiș 63-71 română (rezumat în germană)
FERENCZI, Istvan (autor) Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română (rezumat în germană)
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), ROȘU, Petru (autor) Câteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română (rezumat în franceză)
GLODARIU, Ioan (autor) Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română (rezumat în franceză)
POP, Constantin (autor) „Signa militaria” de bronz în Dacia romană 111-131 română (rezumat în franceză)
BENEA, Doina (autor) Câteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română (rezumat în franceză)
MOGA, Vasile (autor) Quattuorvirii municipiilor apulense 147-151 română (rezumat în franceză)
ALICU, Dorin (autor) Corridenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa 153-154 română (rezumat în germană)
PISO, Ioan (autor), RUSU, Adriana (autor) Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus și a nouă Silvane 155-158 română
NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 159-161 română (rezumat în franceză)
ISAC, Dan (autor) Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
FERENCZI, Istvan (autor) În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
BĂRBULESCU, Mihai (autor) Cultul lui Hercules în Dacia romană (I) 173-194 română (rezumat în franceză)
BLĂJAN, Mihai (autor), MOGA, Vasile (autor) Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română (rezumat în germană)
DAICOVICIU, Hadrian (autor) Un fragment ceramic cu inscripție de la Porolissum 201-204 română (rezumat în franceză)
VLASSA, Nicolae (autor) O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română (rezumat în engleză şi germană)
HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Cu privire la unele morminte romane târzii de la Napoca 221-237 română (rezumat în germană)
BARNEA, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) O lucernă de bronz unicat în România 239-343 română (rezumat în germană)
PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Necropola avară de la Cicău 269-283 română (rezumat în germană)
GEOROCEANU, M. (autor), GEOROCEANU, P. (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. (autor) Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un mormânt avar din Transilvania 285-294 română (rezumat în franceză)
FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III) 295-304 română
DAICOVICIU, Beatrice (autor) Dispariția termenului "nobiles" în izvoarele merovingiene 305-308 română (rezumat în germană)
JAMBOR, Petre (autor) În legătură cu localizarea cetății Sânmiclăuș ( Turda) 309-314 română (rezumat în germană)
NIEDERMAIER, Paul (autor) Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română (rezumat în germană)
GUNDISCH, Konrad (autor) Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1461, 1462) 337-348 română (rezumat în germană)
BAUMANN, Victor (autor) Câteva precizări rezultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română (rezumat în franceză)
BUNTA, Magdalena (autor) Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (II) 349-370 română (rezumat în germană)
PAP, Francisc (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română (rezumat în franceză)
PORUMB, Marius (autor) Ștefan Zugravul de la Ocnele Mari 401-404 română (rezumat în franceză)
POPA, A. (autor) Biserica de lemn din Reghin 405-409 română (rezumat în franceză)
RĂDUȚIU, Aurel (autor) Conscripția lui Petru Pavel Aron din anul 1759 411-417 română (rezumat în germană)
SABĂU, Nicolae (autor) Două portrete de Johann Martin Stock (1742-1800) 419-424 română (rezumat în germană)
WOLF, Iosif (autor) Imaginea antichității în „Siebenbürgische Quartalschrift” (1790-1801) și „Siebenbürgische Provinzialblätter” (1805-1824) 425-432 română (rezumat în germană)
MAXA, Adriana (autor) Apariția peisajului autonom în arta plastică românească 433-444 română (rezumat în germană)
FIROIU, Dumitru (autor) Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română (rezumat în franceză)
BOTEZAN, Liviu (autor) Încercări de colaborare politică romano-maghiară în primii ani ai dualismului 459-468 română (rezumat în germană)
GROZA, Liviu (autor) Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română (rezumat în franceză)
POPESCU, Stelian (autor) Presa vremii despre eroismul ostaților români în războiul din 1877-1878 483-495 română (rezumat în franceză)
ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada Războiului de Independență 497-500 română (rezumat în germană)
POP, Traian (autor) Câteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română (rezumat în franceză)
GLODARIU, Eugenia (autor) Contribuția societății „Petre Maior” la mișcarea cultural-națională și politică a românilor din Austro-Ungaria 505-522 română (rezumat în germană)
BRĂTESCU, Constantin (autor) Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română (rezumat în franceză)
PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și puterile Antantei în perioada 1914-1916 527-546 română (rezumat în franceză)
OPRIȘ, Ioan (autor) Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
LASCU, Nicolae (autor) Vasile Bogrea - apologet al clasicismului antic 563-567 română (rezumat în italiană)
ARDOS, Alexandru (autor) Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii „Metalul Roșu” din Cluj-Napoca 569-576 română (rezumat în germană)
VAJDA, Ludovic (autor) Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română (rezumat în franceză)
FODOR, Ladislau (autor) Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română (rezumat în franceză)
HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul de reorganizare politico-profesională și sprijinire a frontului antihitlerist 613-620 română (rezumat în franceză)
BUNTA, Petru (autor) În frunte cu Partidul Comunist Roman, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluției populare 621-643 română (rezumat în franceză)
CRIȘAN, Eva (autor) Probleme specifice ale organizării expoziției într-un muzeu de istorie a farmaciei 645-658 română (rezumat în germană)
JUNGBERT, Bela (autor) Gábori M., „Civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l'Oural”, Budapest, 1976, 278 p. hărți și planșe. 659-663 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, „Cultura Coțofeni (Die Coțofeni-Kultur)”. Biblioteca de arheologie XXVI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 215 p. (107 p. text cu 9 fig.+ 118 pl. conținînd și numeroase hărți). 665-668 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Bóna István, „Die mittlere Bronzezeit Ungarns und seine südöstlichen Beziehungen”, Archaeologia Hungarica, series nava, IL, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 317 p., 26 fig, 31 planuri, 11 hărți de răspîndire, 281 planșe. 668-672 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Marek Gedl, „Kultura przedłużycka (La culture prélusacienne)”, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Archeologicznej. Nr. 14, Wroclaw, Warszawa, Krak6w, Gdansk. Zaklad narodowy imienia Ossoliflskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, 157 p. text + 12 ilustrații in text + XLV planșe + 3 tabele + 6 hărți. Preț 65 zloți. 672-676 română
Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a.M., 1975; 1976. Herausgegeben von Hermann Müller-Karpe. Verlag C. H. Beck, München 673-676 română
WINKLER, Iudita (autor) Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
PAP, Francisc (autor) A Debreceni Déri Műzeum Évkönyve- Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri Nominati 681-682 română
WOLF, Iosif (autor) Gheorghe Bartoș, „Răscoala lui Horea, Bibliografie analitică”, Cuvînt înainte de acad. D. Prodan, București, Editura științifică și enciclopedică, București, 1976; Nicolae Edroiu, „Răsunetul european al răscoalei lui Horea”, Cluj-Napoca, 1976, 231 p. 683-684 română
Prescurtări bibliografice 685-688 română