Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, 1975, seria 1974-1975