Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, 1994, seria 1992-1994