Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, 1996, seria 1992-1994