Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, 1996, seria 1995-1996