Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, 1998, seria 1997-1998