Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, 2002, seria 2001-2002