Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXVII, 2010, seria I