Analele Banatului, I, 1981, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic Cuvânt înainte 5 română
articol de periodic DĂNICĂ, Petre (autor) Cuvânt rostit la deschiderea lucrărilor sesiunii științifice : „60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român" 7-10 română
articol de periodic prof. univ. dr., ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Cuvânt de salut adresat participanților la sesiune 7-10 română
articol de periodic Dr., LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , RESCH, Friedrich (autor) , GERMANN, Carol (autor) Așezarea preistorică de la Unip (jud. Timiș). Raport preliminar 13-20 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Așezări rurale daco-romane din BanaJt din sec. III-IV e.n. în lumina unor recente cercetări arheologice 21-26 română
articol de periodic Dr., CHIȚESCU, Lucian (autor) Cetăți din lemn și pămînt - centre ale unor formațiuni statale românești în sec. VI-XI 27-32 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Luptele antiotomane ale lui Iancu de Hunedoara reflectate în cronici turcești 33-44 română
articol de periodic URSULESCU, Petru (autor) Permanențe ale vieții românești în zona Făgetului (sec. IX-XVII) 45-54 română
articol de periodic CICA, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea marii personalități istorice a lui Eftimie Murgu 55-62 română
articol de periodic POȘTĂRIȚĂ, Elena (autor) , IOSEFIDE, Elena (autor) Activitatea revoluționară a lui Eftimie Murgu oglindită în documente dîn arhive externe 63-68 română
articol de periodic RUS, Traian (autor) , URECHE, Gelu (autor) , CALINCOF, Eleonora (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în presa germană din Banat 69-80 română
articol de periodic GIURAN, Mia-Maria (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Strălucite fapte de arme săvârșite de militarii români din Regimentul 2 Vânători în Primul Război Mondial, în bătălia de la Mărăștii (iuLie 1.917) 81-88 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Mișcarea muncitorească din Banat și Marea Unire din 1918 89-92 română
articol de periodic prof. univ. dr., PETREANU, Nicolae (autor) Făurirea Partidului Comunist Român - etapă nouă, superioară în mișcarea revoluționară și democratică din România 93-104 română
articol de periodic Dr., DEAC, Augustin (autor) Partidul Comunist Român - continuator direct al partidului clasei muncitoare din România, creat în 1893 105-113 română
articol de periodic Conf. univ. dr., FĂTU, Mihai (autor) Partidul Comunist Român - forța politică cea mai activă a luptei poporului român pentru progresul, independența și integrității teritoriale, a independenței și suveranității naționale (1933-1940) 114-118 română
articol de periodic ILIAN, Ionel (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare timișorene, condusă de Partidul Comunist Român, în anii crizei economice (1929-1933) 119-126 română
articol de periodic Dr., MATICHESCU, Olimpiu (autor) Activitatea revoluționară din anii ilegalității a tovarășului Nicolae Ceaușescu - pildă de dârzenie și devotament pentru slujirea înaltelor idealuri ale P.C.R. 127-132 română
articol de periodic BADEA, Marin (autor) Aspecte ale luptei forțelor progresiste și democratice din rândurile naționalității germane, condusă de comuniști, pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suverani'tății naționale (1933-1940) 133-140 română
articol de periodic Dr., IACOȘ, Ioan (autor) Clasa muncitoare, principala forță socială antifascistă din România (1934-1937) 141-162 română
articol de periodic RUJA, Gheorghe (autor) Industria din Banat în contextul eforturilor întreprinse de România pentru salvgardarea independenței. economi.ce și politice (1938-1940) 163-182 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Adeziunea populației Banatului la dezideratul național de apărare a frontierei de vest a României în anii 1939-1940. Documente și date noi 183-212 română
articol de periodic Dr., MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Solidaritatea poporului român cu mișcarea de rezistență antifascistă din Balcani 213-218 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Activitatea de propagandă desfășurată în această parte a țării de către Comitetul Regional Banat al P.C.R., parte organică a mișcării de rezistență antifascistă din anii 1940 -1944 219-224 română
articol de periodic colonel, CONSTANTIN, Nicolae (autor) Însemnătatea operativ-strategică a Banatului în contextul luptelor din toamna anului 1944 225-228 română
articol de periodic colonel dr., LONGHIN, Leonida (autor) Contribuția armatei române la apărarea orașului Timișoara în septembrie 1944 229-234 română
articol de periodic ANDONE, Monica (autor) Luptele din Banat (septembrie 1944) oglindite în documente germane 235-240 română
articol de periodic căpitan, DUȚU, Alexandru (autor) Eroi bănățeni în războiul antihitlerist 241-244 română
articol de periodic RIGO, Nicolae (autor) Acțiuni ale organizațiilor P.C.R. pentru unirea maselor bănățene în Frontul Național Democrat, pentru instaurarea guvernului democratic revoluționar condus de dr. Petru Groza 245-250 română
articol de periodic URECHE, Gelu (autor) Asigurarea unui climat de liniște și. ordine publică pe teritoriul țării - una din preocupările prioritare ale P.C.R. în politica sa de guvernare 251-258 română
articol de periodic prof. univ. dr., LACHE, Ștefan (autor) Partidul Comunist Român - organizatorul și conducătorul luptei maselor populare pentru transformări democratice și trecerea la: revoluția socialistă 259-264 română
articol de periodic AUGUSTA, Anca (autor) Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare în lupta poporului român pentru edificarea socialismului și înaintarea României spre comunism 265-269 română