Muzeul Național, III, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEORGHIU, Mihnea (autor) Obiective actuale ale activității muzeale / Objectifs actuels de l'activité du Musée. Allocution d'ouverture 3-6 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidul Comunist Român / Le Musée d'Histoire à la lumière des documents du XIé Congrès du Parti Communiste Roumain 7-12 română
articol de periodic GIURESCU, Constantin C. (autor) "Retragerea la pădure", nu "retragerea la munte" / „La retraite dans les forêts" et non pas "Ia retraite dans les montagnes" 13-17 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain 17-22 română
articol de periodic BANTEA, Eugen (autor) Concepțiile militare ale lui N. Bălcescu, corolar al acțiunii sale pentru unitatea și independența națiunii române / Les conceptions militaires de N. Bălcescu, corollaire de son action pour l'unité et l'indépendance de la nation roumaine 23-30 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) , FLORESCU, Radu (autor) Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique 31-34 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Orientări și perspective tematice în muzeele de istorie din Republica Socialistă România / Horisons et perspectives de recherche dans les musées d'histoire de la République Socialiste de Roumanie 35-38 română
articol de periodic Dr., DAICOVICIU, Hadrian (autor) Considerații asupra problemei continuității / Considérations sur le problème de la continuité 39-44 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie 47-52 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie 53-60 română
articol de periodic BEDA, Corneliu (autor) Carul solar de la Bujoru, jud. Teleorman / Le char antique de Bujoru, dépt. de Teleorman 61-72 română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita 73-95 română
articol de periodic GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor) , acad., VULPE, Alexandru (autor) Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popești, jud. Ilfov / Contributions à la recherche des coupes gètes à décor en relief de Popești, dépt. d'Ilfov 97-100 română
articol de periodic SCARTLAT, Constantin (autor) Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea / 101-114 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
articol de periodic MARINESCU, Lucia (autor) Despre îmbrăcămintea populației din provincia Dacia / Sur les vêtements des habitants de la province de Dacie 125-132 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia 133-142 română
articol de periodic PETOLESCU CARMEN, Maria (autor) Notă asupra tezaurului de monede imperiale romane descoperit la Bîrgăoani, jud. Neamț / Note sur le trésor de monnaies impériales romanes, découvert à Bîrgăoani, dépt. de Neamț 143-152 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 153-158 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați . 159-164 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău 165-180 română
articol de periodic IONESCU, Barbu (autor) , ISACESCU, Constantin (autor) Necropola prefeudală din sec. al IV-lea de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Ilfov / La nécropole préféodale du IV-e siècle de Sultana, la commune de Mînăstirea, dept. de Ilfov 181-192 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit 193-204 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale 205-214 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V / Considérations sur les communautés villageoises locales du teritoire roumain aux IIIe—Ve siècles 215-220 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) , TROHANI, George (autor) Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea 221-234 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare 235-239 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Știri despre români la Philippe Mouskees, cronicar francez din sec. al XIII-lea / Renseignements sur les Roumains dans l'oeuvre de Philippe Mouskées, chroniqueur français du XIII-e siècle 249-256 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș 257-264 română
articol de periodic NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles 265 -268 română
articol de periodic GHERMAN, Eugenia (autor) Contribuții la genealogia Dragoșizilor /Contributions à la généalogie de Dragochides 269-278 română
articol de periodic arh., GRECEANU, Eugenia (autor) Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad 279-290 română
articol de periodic STANCU, Paraschiva (autor) Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni 291-296 română
articol de periodic DRAGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnonumismatice la studiul etnogenezei poporului român / Contributions ethnonumismatiques dans la recherche de l'ethnogénèse du peuple roumain 297-313 română
articol de periodic MAIER, Ioan (autor) , STOICA VASILESCU, Lia (autor) Meșteșugurile ca formă de manifestare a continuității poporului român / Les métiers, témoignage de la continuité du peuple roumain 315-319 română
articol de periodic BRATU, Delia (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Școala etnografică clujană, factor activ în cunoașterea ființei naționale românești, 1922-1947 / L'école ethnographique de Cluj, facteur activ dans le connaissance de nation roumain, 1922—1947 321-328 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud 329-334 română
articol de periodic COLUMBEANU, Sergiu (autor) Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains 335-338 română
articol de periodic RADU, Homer (autor) Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie 339-345 română
articol de periodic HODĂRNAU, Marcel (autor) Problema formării poporului român oglindită în concepția școlii Ardelene / Le problème de la formation du peuple roumain, reflété dans la conception de ,,l'Ecole Transylvaine" 347-358 română
articol de periodic IRIMIA, Bogdana (autor) Metodele informaticii și sistematizarea cercetării picturii medievale românești (I) / Méthodes de l'informatique et la systématisation des recherches sur la peinture médiévale roumaine (I) 359-366 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle 367-376 română
articol de periodic BIELTZ, Lucia (autor) Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains 377-385 română
articol de periodic MARCU, Paraschiv (autor) Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească / 387-393 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Alexandrina Magheru Haralamb, figură reprezentativă din epoca luptei pentru unitate și independență națională / Alexandrina Magheru Haralamb figure représentative de l'époque de la lutte pour l'unité et l'indépendence nationales 395-402 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) , VASILESCU CAPSALI, Nicolae (autor) Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza 403-405 română
articol de periodic PÎLTĂNEA, Paul (autor) Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați 407-414 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain 415-420 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza 421-426 română
articol de periodic PASCU, Adrian (autor) Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 / 427-432 română
articol de periodic DUMITRU, Mircea (autor) Vitejia armatei române în războiul din 1877-1878 reflectată în creații ale pictorului Oscar Obedeanu / L'héroisme de l'armée roumaine dans la guerre de 1877—1878, reflété dans les créations inédites du peintre Oscar Obedeanu 433-440 română
articol de periodic BALTAGI, Paul (autor) Câteva aspecte ale relațiilor dintre Aurel Vlaicu și Ministerul de Război în anii 1909-1910 și 1912-1913 / Quelques aspects des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de la Guerre, dans les années 1900—1910 et 1912—1913 . 441-448 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919) 449-457 română
articol de periodic LUNGU, Iordana (autor) , SIMION, Elisabeta (autor) Concepții muzeografice de reflectare a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a națiunii socialiste în expoziția jubiliară "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" / 465-472 română
articol de periodic BĂDESCU, Tatiana (autor) Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie 473-478 română
articol de periodic ALDEA, Ion (autor) Muzeul de istorie factor activ în formarea omului nou, constructor al societății socialiste / Le Musée d'histoire — facteur actif dans la formation de l'homme nouveau, bâtisseur de la société socialiste 479-484 română
articol de periodic CANTACUZINO, Ion (autor) Filmul, un muzeu viu al istoriei / Le film, un musée vivant de l'histoire 485-490 română
articol de periodic BÎRDEANU, Nicolae (autor) Folosirea mijloacelor muzeistice în predarea istoriei patriei în școala generală și în liceu / L'utilisation des possibilités offertes par le musée, pour l'enseignement de l'histoire de la Roumanie dans les écoles générales 491-495 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs 497- 500 română
articol de periodic POPOVICI, Victoria (autor) Educația tineretului prin muzee și monumente / Le rôle de la connaissance des musées et des monuments dans la formation de Jeunesse 501-598 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița 509-512 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National / 517- 520 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița 521-524 română
articol de periodic ION, Ionuță (autor) , IONESCU EDITH, Valeria (autor) Contribuții la restaurarea pieselor paleofaunistice / Contributions à la restauration des pièces paléofaunistiques 525-528 română
articol de periodic IONESCU EDITH, Valeria (autor) , VÎRJOGHIE, Florica (autor) Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) / 529-537 română
articol de periodic COROIANU, Anton (autor) , SLAV, Nicolae (autor) Radiografia obiectelor muzeale din lemn în restaurarea și conservarea valorilor muzeale / La radiographie des objets en bois dans le restauration et la conservation des valeurs des musées 539-552 română
articol de periodic PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Restaurarea unei carți tipărite în sec. al XVI-lea / La restauration d'un livre imprimé au XVI-e siècle 553-558 română
articol de periodic ILIESCU, Constantin (autor) Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie 559-561 română
articol de periodic Notă / Note 563-564 română
articol de periodic Locul și rolul muzeografului în societatea socialistă / Thème : La place et le rôle du muséographe dans la société socialiste 567-571 română