Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
POPOVICI, Dragomir (autor) Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie 5-16 română
COMȘA, Eugen (autor) Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) / 17-30 română
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman 31-61 română
DRAGOMIR, Ion (autor) Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie 63-68 română
PETCULESCU, Liviu (autor) Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie 69-73 română
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain 75-81 română
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo 83-90 română
SFÎRLEA, Mircea (autor) Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie 91-100 română
COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
CIOBANU, Maria (autor) Considerații asupra situației demografice din Dobrogea în sec. XIII-XIV / Some considerations upon the Démographie Situation of Dobroudja in the 13th—14th centuries 109-120 română
CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni 121-126 română
ANTON MANEA, Cristina (autor) Prima coroană princiară medievală din aur descoperită pe teritoriul României (sec. al XIII-lea) / La plus ancienne couronne princière médiévale en or découverte sur le territoire de la Roumanie (le XIIIe s.) 127-133 română
RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s 135-143 română
ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Marco Danovici și ctitoria sa de la Sîmburești, jud. Olt / Marco Danovici et l'église fondée par lui à Sîmburești, dép. d'Olt 145-161 română
TAHSIN, Gemil (autor) Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s. 163-176 română
PANAIT, Panait (autor) "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s 177-183 română
CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914) 185-191 română
BIELTZ, Lucia (autor) , CERNATONI, Alexandru (autor) Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 / 193-198 română
PRODAN, Costică (autor) Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) / 205-210 română
IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848 211-216 română
APOSTOL, Cornelia (autor) Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union 217-221 română
PALANCEANU, Elena (autor) Mărturii inedite privitoare la activitatea lui Ion Ghica în Insula Samos / Témoignages inédits regardant l'activité d'Ion Ghica dans l'île de Samos 223-226 română
DUMITRIU, Mircea (autor) Alexandru Cociu - medic român solidar cu republicanii și comunarzii în anii 1870-1871 / Alexandru Cociu — médecin roumain solidaire avec les républicains et les communards français années 1870—1871 227-231 română
POPESCU, Stelian (autor) Participări romînești la tîrguri și expoziții internaționale pînă la primul război mondial / Participations roumaines aux foires et expositions internationales jusqu'à la première guerre mondiale 233-239 română
MIHĂILESCU, Lidia (autor) Informații documentar-istorice referitoare la desăvîrșirea unității naționale aflate în fondul de arhivă "Comitetul de asistență al Crucii Roșii române de la Paris (1916-1918) / 241-244 română
CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Activitatea unui pionier al aripilor românești, pilotul Nicolae Tănase, participant la războiul pentru întregirea neamului, reflectată în patrimoniul Muzeul de Istorie al R.S. România / 245-249 română
DUMITRAȘCU, Server (autor) Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie 251-259 română
Dr., IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation 261-265 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Nicolae Titulescu în ultimii ani ai vieții / Nicolas Titulesco pendant les dernières années de sa vie 267-280 română
Dr., IACOȘ, Ion (autor) Concepția P.C.R. privind rolul breslelor muncitorești în apărarea intereselor oamenilor muncii, a independenței României / 281-285 română
OTU, Petre (autor) Gîndirea militară românească despre necesitatea pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în perioada interbelică / 287-293 română
MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Mișcarea de rezistență antifascistă din România în contextul mișcărilor similare din sud-estul Europei / Le mouvement de resistance anti-fasciste de la Roumanie dans le contexte des mouvements similaires du S.E. de l'Europe 295-300 română
COVACI, Maria (autor) Atitudinea umanitară a românilor față de populația evreiască din țara noastră în anii 1940-1944 și semnificația sa / L'attitude humanitaire des Roumains envers la population juive de notre pays pendant les années 1940—1944 et sa signification 301-307 română
IOȚA, Vasile (autor) Istoria în lumina unei optici noi despre imperialism / L'histoire dans une optique nouvelle sur l'impérialisme 309-319 română
DOGARU, Maria (autor) Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucție și educație a tineretului / La mise en valeur des sources héraldiques dans l'activité d'instruction et d'éducation de la jeunesse 321-325 română