Fables choisies / Mithoi eklektoi, 1886, Fables choisies d`Ésope / Aisopoi Mithoi Eklektoi