Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, 1987, seria 1986-1987