Ziridava, XI, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CERVENCOVICI, Andrei (autor) Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Arad - momente hotărîtoare în viața și activitatea organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
articol de periodic FUCIU, Marțian (autor) Municipiul Arad pe trepte de istorie
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Idealul unirii în conștiința poporului român
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Formarea comandei supreme a gărzilor naționale române arădene și rolul ei în Uniunea Transilvaniei cu România
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Ziridava - centrul dacilor din cîmpia Aradului
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Confluențe culturale în primul ev-mediu românesc și spațiul arădean
articol de periodic DERBAN, Liviu (autor) Aspecte ale sistematizării teritoriului și modernizării centrelor urbane și rurale ale județului Arad, perspectivele de dezvoltare ale acestora pînă în anul 1990
articol de periodic VALEA, Nicolae (autor) Din amintirile unui participant la Unirea de la 1 Decembrie 1918
articol de periodic KOCSIK, Iosif (autor) , REINGRUBER, Petru (autor) Participarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană la întreaga viață economică, socială și politică a oamenilor muncii
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra istoriei străvechi a județului Arad în lumina cercetărilor de la Conop, Zăbrani și Cladova
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Rolul tracilor în partea de vest a României
articol de periodic FERENCZI, Ștefan (autor) Considerații asupra limes-ului roman din Dacia de vest
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Somoșcheș (Cermei)
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Cercetări arheologice de la Arad-Vladimirescu
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Dumitrița. Sec. XVII
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , GRĂMESCU, Elena (autor) , MÎNDRUȚ, Octavian (autor) Toponimia geografică - mărturie a locuirii străvechi și permanente a teritoriului județului Arad
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Considerații privind izvoarele scrise referitoare la ducatul lui Athum (prima jumătate a secolului al XI-lea)
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Mihai Viteazul și Aradul
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Aspecte demografice în părțile Aradului pînă în secolul al XVIII-lea
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Unele probleme ale trecerii de la feudalism la capitalism în agricultura arădeană
articol de periodic MANEA, George (autor) Contribuții privind viața politică a românilor arădeni în perioada 1867-1876
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Concepția istorică a lui Ioan Slavici
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Ludovic Mocsary - prieten al poporului român
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Karl Lueger - un prieten al poporului român
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Vasile Goldiș - gîndirea social-politică
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Izvoare noi despre Congresul naționalităților asuprite din Austro-Ungaria (Budapesta, aug. 1895)
articol de periodic ADAMIK, Pavel (autor) Colaborarea româno-slovacă în lupta de eliberare națională la începutul secolului al XX-lea
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Rolul presei românești din Transilvania în formarea conștiinței naționale și a unității de neam
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Sprijinul acordat de România luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania
articol de periodic KOVACS, Magdalena (autor) Un moment al luptei românilor pentru eliberare națională și socială. Memoriul P.N.R. din Transilvania (octombrie 1910)
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Manifestări cultural-etnografice arădene în sprijinul Unirii la începutul secolului XX
articol de periodic TODA, Augustin (autor) Platforma economică a ziarului "Românul" din Arad în sprijinul luptei pentru desăvărșirea unității naționale
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Participanți din Lopova la marile bătății de la Jiu, Olt și Mărăști din timpul primului răzoi mondial
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Emigrația română din Italia și Franța și rolul ei în făurirea statului național unitar român
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Aniversările Unirii Transilvaniei cu România
articol de periodic CUTIȘTEANU, Simion (autor) Alegerile parlamentare din iunie 1931. Unsprezece deputați comuniști și social-democrați aleși în parlamentul țării
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Din activitatea și lupta partidului social-democrat în preajma instaurării regale. Poziția sa față de guvernul Goga-Cuza
articol de periodic ENACHE, Andrei (autor) Acțiunile de luptă ale "Detașamentului Păuliș" pentru apărarea defileului Mureșului
articol de periodic ZĂVOIANU, Ioan (autor) Înflorirea vieții spirituale pe meleagurile arădene în anii construcției socialiste
articol de periodic CIONGRADI, Ștefan (autor) Participarea maselor de oameni ai muncii din unitățile municipiului Arad la acțiunea de creație tehnico-științifică
articol de periodic LAIU, Maria (autor) Ridicarea nivelului de trai al pamenilor muncii din județul Arad, în cincinalul revoluției tehnico-științifice (1976-1980)
articol de periodic PLEȘU, Cornel (autor) Reducerea cheltuielilor materiale - factor hotărîtor în creșterea producției nete
articol de periodic SIMION, Gheorghe (autor) Produse arădene pe piața externă
articol de periodic JURJ, Vasile (autor) Întreprinderea de strunguri la cea de-a 30-a aniversare
articol de periodic GLĂVAN, Petru (autor) Dezvoltarea agriculturii județului Arad în anii socialismului
articol de periodic ȘIMANDAN, Irimie (autor) Rezultatele obținute în serele din Arad ca urmare a aplicării programei prioritare privind dezvoltarea agriculturii
articol de periodic IANCU, Constantin (autor) Rolul sindicatelor în promovarea inițiativelor muncitoprești și a metodelor avansate de muncă
articol de periodic BERZOVAN, Liviu (autor) Creația spirituală pe coordonatele festivalului național "Cîntarea României"
articol de periodic BERBECAȘ, Traian (autor) Oamenii muncii arădeni participanți activi la autoconducerea și autogestiunea unităților economice
articol de periodic ROMAN, Mircea (autor) Industria județului Arad pe coordonatele cincinalului revoluției tehnico-științifice. Direcții ale dezvoltării industriei arădene în perspectiva anului 1980
articol de periodic BURDAN, Gheorghe (autor) Participarea sindicatelor arădene la festivalul național "Cîntarea României"
articol de periodic PĂNESCU, Aurel (autor) Tineretul arădean participant activ la realizarea sarcinilor revoluției tehnico-științifice
articol de periodic POP, Augustin (autor) Comuna Pecica în perspectiva devenirii sale urbane
articol de periodic TRUȚĂ, Horia (autor) Educarea pionierilor și șoimilor patriei în spiritul dragostei față de muncă
articol de periodic ȚECULESCU, Gheorghe (autor) Școașa arădeană contemporană în perspectiva învățămînt-cercetare-producție
articol de periodic BRAICA, Alexandru (autor) Realități socialiste oglindite în operele artiștilor plastici arădeni
articol de periodic NICODIN, Ion (autor) Viața poporului, tradițiile și realitățile de azi în opera grupului de pictori naivi din jud. Arad
articol de periodic BONTA, Crăciun (autor) Presa arădeană - tradiție și actualitate
articol de periodic VASILOVICI, Romulus (autor) Preocupări și rezultate în îmbunătățirea stării generale de sănătate a populațieidin județul Arad
articol de periodic BUDIȘAN, Eugen (autor) Sportul arădean - tradiții și actualitate
articol de periodic BUTA, Vasile (autor) Pagini din istoria modernă a Hălmagiului
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Fabrica de vagoane și motoare "Astra" Arad promotoarea construcției naționale de autovehicule
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Ion Russu-Șirianu, publicist militant pentru realizarea unității naționale
articol de periodic NEDELCU, Marin (autor) Traian Mager (1887-1950)
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Dr. George Vuia luptător pentru promovarea culturii naționale
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) R. Ciorogariu, reprezentant al tribunismului arădean
articol de periodic LUPU, Aurora (autor) , TOMOV, Maria (autor) Maria Botiș - Ciobanu (1866-1950)
articol de periodic LUCACI, Ioan (autor) Ion Vidu (1863-1931)
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Cetatea Șoimuș. Studiu de arhitectură
articol de periodic COSTESCU, Eleonora (autor) Steaguri de breaslă (pictate) în Banat în veacurile XVIII-XIX
articol de periodic SZABO-FERENCZ, Irma (autor) Date cu privire la contribuția pictorilor de naționalitate sîrbă, maghiară și germană la dezvoltarea artei plastice
articol de periodic IVAȘCU, Ioan (autor) Sistemul de denominare în zona Sebiș, județul Arad
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) Precizări noi despre activitatea profesorală a lui Simion Bărnuțiu la Blaj
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Structura colecției de etnografie și artă populară a Muzeului județean Arad
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) Considerații estetice și istorice asupra portului popular din Ineu
articol de periodic MANEA, George (autor) Coriolon Petranu (1893-1945) - cercetător al artei populare din Transilvania
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul monumentelor religioase de pe cursul inferior al Mureșului
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Contribuții la heraldica, sigiliografia și medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România
articol de periodic RĂDULESCU, Rodica (autor) , ȚÎRCUȘ, Gheorghe (autor) Considerații privind eliberarea din iobăcie și înnobilarea unor familii de țarani români din Ținutul Hălmagiului în sec. XVII și XVIII
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Însemnări de pe cărți vechi românești - documente ale veacurilor trecute arădene
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) Colecția de documente Ștefan Tzutz
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Din însemnările inedite ale Dr. Elie Dăianu (1917-1918)
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale aportului la formarea sentimentului patriotic al tinerei generații
articol de periodic IUGA, George (autor) Combaterea biodegradării în sistemul muzeal
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Aradul - centru politic al luptei naționale din perioada dualismului (1869-1918) - Popeagă Vasile
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Liga culturală și Unirea Transilvaniei cu România - Netea Vasile, Marinescu C.