Muzeul Național, VII, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie 5-16 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) / 17-30 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman 31-61 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie 63-68 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie 69-73 română
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain 75-81 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo 83-90 română
articol de periodic SFÎRLEA, Mircea (autor) Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie 91-100 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
articol de periodic CIOBANU, Maria (autor) Considerații asupra situației demografice din Dobrogea în sec. XIII-XIV / Some considerations upon the Démographie Situation of Dobroudja in the 13th—14th centuries 109-120 română
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni 121-126 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Prima coroană princiară medievală din aur descoperită pe teritoriul României (sec. al XIII-lea) / La plus ancienne couronne princière médiévale en or découverte sur le territoire de la Roumanie (le XIIIe s.) 127-133 română
articol de periodic RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s 135-143 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Marco Danovici și ctitoria sa de la Sîmburești, jud. Olt / Marco Danovici et l'église fondée par lui à Sîmburești, dép. d'Olt 145-161 română
articol de periodic TAHSIN, Gemil (autor) Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s. 163-176 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s 177-183 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914) 185-191 română
articol de periodic BIELTZ, Lucia (autor) , CERNATONI, Alexandru (autor) Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 / 193-198 română
articol de periodic PRODAN, Costică (autor) Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) / 205-210 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848 211-216 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union 217-221 română
articol de periodic PALANCEANU, Elena (autor) Mărturii inedite privitoare la activitatea lui Ion Ghica în Insula Samos / Témoignages inédits regardant l'activité d'Ion Ghica dans l'île de Samos 223-226 română
articol de periodic DUMITRIU, Mircea (autor) Alexandru Cociu - medic român solidar cu republicanii și comunarzii în anii 1870-1871 / Alexandru Cociu — médecin roumain solidaire avec les républicains et les communards français années 1870—1871 227-231 română
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Participări romînești la tîrguri și expoziții internaționale pînă la primul război mondial / Participations roumaines aux foires et expositions internationales jusqu'à la première guerre mondiale 233-239 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Lidia (autor) Informații documentar-istorice referitoare la desăvîrșirea unității naționale aflate în fondul de arhivă "Comitetul de asistență al Crucii Roșii române de la Paris (1916-1918) / 241-244 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Activitatea unui pionier al aripilor românești, pilotul Nicolae Tănase, participant la războiul pentru întregirea neamului, reflectată în patrimoniul Muzeul de Istorie al R.S. România / 245-249 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie 251-259 română
articol de periodic Dr., IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation 261-265 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Nicolae Titulescu în ultimii ani ai vieții / Nicolas Titulesco pendant les dernières années de sa vie 267-280 română
articol de periodic Dr., IACOȘ, Ion (autor) Concepția P.C.R. privind rolul breslelor muncitorești în apărarea intereselor oamenilor muncii, a independenței României / 281-285 română
articol de periodic OTU, Petre (autor) Gîndirea militară românească despre necesitatea pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în perioada interbelică / 287-293 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Mișcarea de rezistență antifascistă din România în contextul mișcărilor similare din sud-estul Europei / Le mouvement de resistance anti-fasciste de la Roumanie dans le contexte des mouvements similaires du S.E. de l'Europe 295-300 română
articol de periodic COVACI, Maria (autor) Atitudinea umanitară a românilor față de populația evreiască din țara noastră în anii 1940-1944 și semnificația sa / L'attitude humanitaire des Roumains envers la population juive de notre pays pendant les années 1940—1944 et sa signification 301-307 română
articol de periodic IOȚA, Vasile (autor) Istoria în lumina unei optici noi despre imperialism / L'histoire dans une optique nouvelle sur l'impérialisme 309-319 română
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucție și educație a tineretului / La mise en valeur des sources héraldiques dans l'activité d'instruction et d'éducation de la jeunesse 321-325 română