Muzeul Național, VI, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GÎDEA, Suzana (autor) Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste 7-13 română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain 15-21 română
articol de periodic ZAHARIA, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire 23-28 română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire 29-36 română
articol de periodic ANTIP, Constantin (autor) Presa Partidului Comunist Român adresată militarilor în perioada interbelică / La presse du Parti Comuniste Roumain adressée aux militaires pendant la période d'entre les deux guerres 37-42 română
articol de periodic PETREANU, Nicolae (autor) Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944 43-49 română
articol de periodic CEAUȘESCU, Ilie (autor) , IONESCU, Mihail (autor) Rolul insurecției române, inițiată și organizată de P.C.R., în scurtarea duratei delei de-al doilea război mondial / Le rôle de l'insurrection roumaine organisée par l'initiative du P.C.R., dans la réduction de la durée de la seconde guerre mondiale 51- 59 română
articol de periodic GAL, Ionel (autor) Fondul arhivistic național și contribuția sa la cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român / Le fond archivistique national et son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et du Parti Communiste Roumain 61-65 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Dacii în sud-estul Transilvaniei / The Dacians in the south-east of Transylvania 67-73 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles 75-84 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie 91-96 română
articol de periodic ARHIP, Ion (autor) Ion Nădejde și mișcarea literară de la Iași în anii 1880-1900 / Ion Nădejde et le mouvement littéraire de Jassy entre 1880 et 1900 97-99 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Considerații privind pregătirea profesională a clasei muncitoare în deceniul al IV-lea al sec. al XX-lea /Considérations concernant la preparation professionnelle de la classe ouvrière pendant la IVe décennie du XXe siècle 101-105 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940 107-112 română
articol de periodic FĂTU, Mihai (autor) Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 / 113-119 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian (autor) Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site 123-130 română
articol de periodic MARINESCU, Floricel (autor) Observații asupra acțiunii condusă de Lusius Quietus în anul 102 e.n. / Remarques sur la campagne de l'an 102, conduite par Lusius Quietus 131-135 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) Un mormînt din epoca migrațiilor în castrul de la Potaissa / Un tombeau de l'époque des migrations dans le camp de Potaissa 137-142 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X / 143-147 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle 149-154 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir / Sur un ouvrage inédit attribué à Dimitrie Cantemir 167-170 română
articol de periodic RÎNZIȘ, Filofteia (autor) Tradiție și continuitate exprimată în sigilii personale din sec. XVII-lea (însemne și semnificații) / Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVIIe siècle (emblèmes et significations) 171-188 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle 175-188 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles 189-194 română
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor) , PAPOIU, Lizica (autor) O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county" 195-199 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle 201-204 română
articol de periodic BIRLTZ, Lucia (autor) Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle . 207-211 română
articol de periodic ADAM, Iosif (autor) Formarea pieței unitare românești și însemnătatea ei pentru progresul economic și social al României / La constitution du marché unitaire roumain et son importance pour le progrès économique et social de la Roumanie 213-218 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) / 219-225 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie . 227-230 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854 231-234 română
articol de periodic GRECU, Victor (autor) Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut / 235-239 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines 241-246 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle 247- 253 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Semicentenarul Unirii Principatelor Române în documente inedite / Documents inédits concernant le cinquantenaire de l'Union des Principautés Roumaines 255-260 română
articol de periodic FAUR, Rafila (autor) , FAUR, Viorel (autor) Reuniunea învățătorilor români din Leta Mare (1875), prima asociație profesională a învățătorilor români din Bihor / La réunion des instituteurs roumains de Leta Mare (1875) — première association professionnelle des instituteurs roumains de Bihor 261-265 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Inițiative parlamentare pentru modernizarea României (1885-1887) / Initiatives parlementaires pour la modernisation de la Roumanie (1885—1887) 267-271 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Idealurile de progres social-politic și mișcarea feministă românească la sfîrșitul sec. al XIX-lea/ Les ideals de progrès socio-politique et le mouvement féministe roumain â la fin du XIX-eme siècle 273-276 română
articol de periodic IACOB, Gheorghe (autor) Poziția mișcării muncitorești și socialiste privind direcțiile dezvoltării României la începutul sec. al XX-lea / La position du mouvement ouvrier et socialiste vis-à-vis des directions du développement de la Roumanie au début du XXime siècle 277-281 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907 283-288 română
articol de periodic DUMITRESCU, Emil (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 289-293 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul" 295-301 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912 303-307 română
articol de periodic GORNESCU, Paula (autor) Aspecte inedite privitoare la societatea "Casa Poporului" / Aspects inédits concernant la société „La maison du peuple" 309-311 română
articol de periodic MURETEANU, Emilia (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Greva generală a muncitorimii bucureștene, la 20 iunie 1912 / La grève générale des ouvriers buca- restois - 20 juin 1912 313-316 română
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Octavian Goga, poetul unității naționale . La 100 de ani de la naștere / Octavian Goga, poète de l'unité nationale — 100 ans depuis sa naissance 317-322 română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale 323-327 română
articol de periodic COTENESCU, Mihai (autor) Tradiții ale mișcării muncitorești și revoluționare în județul Ialomița pînă în anul 1920 / Traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire dans le département Ialomița jusqu'aux années 1920 329-333 română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) / 335-339 română
articol de periodic TUDORAN, Georgeta (autor) Evoluția politică, ideologică și organizatorică unitară a proletariatului din țara noastră în promovarea țelurilor majore ale poporului român (pînă la 1921) / 341-345 română
articol de periodic CLEJA STOICESCU, Claudia (autor) Friederich Engels și legăturile cu socialiștii români reflectate într-o expoziție omagială la Wupperthal (R.F.G.) / 347-351 română
articol de periodic NICULAE, Niculae (autor) Mișcarea socialistă din România în anul 1920 oglindită în unele documente militare / Le mouvement socialiste de Roumaine de 1920 reflété en quelques documents militaires 355-371 română
articol de periodic MOCANU, Constantin (autor) Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques 363-367 română
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain 369-374 română
articol de periodic PETRIȘOR, Vasile (autor) Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical 375-379 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924) 381-384 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Mărturii din primii ani de la făurirea Partidului Comunist Român despre abnegația unor militanți revoluționari / Témoignages des premières années depuis la création du Parti Communiste Roumain sur l'abnégation de certains militants révolutionnaires 385-390 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale / 391-394 română
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Din preocupările cultural-educative ale mișcării muncitorești din România în perioada interbelică / Sur les préoccupations culturelles et éducatives du mouvement ouvrier de Roumanie dans la période d'entre les deux guerres 395-399 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie 401-406 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman 407-410 română
articol de periodic DOGARU, Mihai (autor) Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933) 411-416 română
articol de periodic GUZIEC, Margareta (autor) Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales 417-421 română
articol de periodic DANDARA, Livia (autor) Considerații privind concepția Partidului Comunist Român în problema regimului acordat naționalităților conlocuitoare din România la cumpăna anilor 1938-1939 / 423-427 română
articol de periodic SIMION, Elisabeta (autor) Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării / 429-432 română
articol de periodic CIOBANU, Vasile (autor) Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940 433-438 română
articol de periodic DUMITRIU, Mircea (autor) , ILIESCU, Constantin (autor) Lucrețiu Pătrașcanu despre rolul revoluției în istoria poporului român / Lucrețiu Pătrășcanu sur le rôle de la révolution dans l'histoire du peuple roumain 439-444 română
articol de periodic BUCĂTARU, Maria (autor) Aurel Mărculescu - grafician militant în slujba ideilor progresiste, democratice și antifasciste / Aurel Mărculescu — artiste graphique militant pour des idées progressistes, démocratiques et antifascistes 445-448 română
articol de periodic COVACI, Maria (autor) Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie 449-455 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Forme și acțiuni ale mișcării de rezistență antifasciste românești (1941-1944) / Formes et actions du mouvement de résistance antifasciste roumaine, 1941—1944 457-461 română
articol de periodic MERGHIȘESCU, Eugen (autor) Contribuții ale tineretului la opera de democratizare a țării. 23 august 1944-6 martie 1945 / Contributions de la jeunesse à l'oeuvre de démocratisation du pays, le 23 août 1944 — 6 mars 1945 463-469 română
articol de periodic TRACHE, Maria (autor) Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches 469-472 română
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950 473-478 română
articol de periodic LUNGU, Iordana (autor) Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation 479-483 română
articol de periodic IOȚA, Vasile (autor) Importanța criteriului național pentru înțelegerea istoriei și a tendințelor majore din epoca contemporană / L'importance du critère national pour la comprehension de l'histoire et des tendances majeures de l'époque contemporaine 485-489 română
articol de periodic OPASCHI, Victor (autor) Concepția Partidului Comunist cu privire la locul și rolul națiunii în epoca contemporană / The conception of the Romanian Communist Party regarding the place and the role of the nation in the contemporary epoch 491-493 română
articol de periodic PETREANU, Elisabeta (autor) Coordonate definitorii ale activității internaționale a P.C.R./ Coordonnées caractéristiques de l'activité internationale du Parti Communiste Roumain 495-500 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social / 501-506 română
articol de periodic Notă/Note 507 română